Mittetulundusühingu Estbirding põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing nimetusega Mittetulundusühing Estbirding (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
2. Seltsi asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.
3. Seltsi eesmärgiks on lindude tutvustamine, uurimine ja kaitsmine.
4. Eesmärkide saavutamiseks korraldab selts õppelaagreid, välitöid, koosolekuid, seminare, koolitusi, ekskursioone, annab välja infomaterjale ja trükiseid.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

5. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
6. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
7. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
8. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel.
9. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest.
10. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

11. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.
12. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
13. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. Üldkoosolek

14. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
15. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse suuruse ja liikmete määramine;
d) revisjonikomisjoni suuruse ja liikmete määramine;
e) liikmemaksu suuruse määramine;
f) aastaaruande ja revisjoniaruande kinnitamine;
g) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
h) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
i) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
16. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
17. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab seltsi juhatus vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist seltsi liikmetele teate (e-posti teel), näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
18. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volikirjaga esindatud vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.
19. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

V. Juhatus

20. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 kuni 5 liiget.
21. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.
22. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
23. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

VI. Revisjonikomisjon

24. Seltsi majandustegevust kontrollib kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
25. Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.

VII. Majandustegevus

26. Selts võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
27. Seltsi varad moodustuvad liikmemaksudest, toetustest ja annetustest ning seadusega lubatud majandustegevusest.
28. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VIII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

29. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
30. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
31. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.